Phoca Gallery Menu Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG

Dokumenty

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

NA LATA 2013 - 2017

 

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Izbicy Kujawskiej

 

 

 

 

Opracowanie :

Elżbieta Bąk ? dyrektor szkoły

Anna Bet

Grażyna Dolatowska

Marzena Grabowska

Barbara Kubiak

Beata Łojewska

 Małgorzata Nowakowska

 

 

SPIS TREŚCI:


1. AKTY PRAWNE

2. OKRES REALIZACJI KONCEPCJI

3. DOKUMENTY SZKOŁY SPÓJNE Z KONCEPCJĄ

4. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY I ŚRODOWISKA

5. MISJA, WIZJA SZKOŁY

6. SYLWETKA ABSOLWENTA

7. OBSZARY ROZWOJU

8. EWALUACJA KONCEPCJI                                                                                                                    

 1.  AKTY PRAWNE

 Ustawa z dnia 7 września 19991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.);

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. ? Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszczególnych typach szkół
  (Dz.U. 2009 nr 4, poz. 17);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. 2009 nr 168, poz.1324);
 • Konwencja o Prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r.;
 • Statut Szkoły;
 • Program Wychowawczy;
 • Program Profilaktyki.

  2.  OKRES REALIZACJI KONCEPCJI

 Realizacja Koncepcji Pracy Szkoły obejmować będzie lata 2013 ? 2017.

  3.  DOKUMENTY SZKOŁY SPÓJNE Z KONCEPCJĄ

 Plan nadzoru pedagogicznego;

 • Arkusz organizacji pracy szkoły;
 • Plan pracy szkoły;
 • Program wychowawczy;
 • Program profilaktyki;
 • Statut szkoły.

 4.  CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY I ŚRODOWISKA

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego położona jest w Izbicy Kujawskiej przy ul. Tymienieckiej 1. Miasteczko mieści się w przedziale  administracyjnym do 5 tys. mieszkańców.

Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Gminy i Miasta Izbica Kujawska. Środowisko lokalne charakteryzuje się wysokim bezrobociem, wynikającym z braku źródeł pracy. Większość rodzin jest tzw. mobilnych zawodowo oraz przebywających za granicą.  Mieszkańcy gminy to głównie społeczność robotniczo - chłopska.

 LOKALIZACJA SZKOŁY                                         

 

MOCNE STRONY

 

 

SŁABE STRONY

 1. Budynek szkoły położony na obrzeżach miasta.
 2. Małe nasilenie ruchu drogowego, gwarancją bezpiecznej drogi uczniów
  do szkoły.
 3. Bliskie sąsiedztwo szkoły z salą gimnastyczną, placem zabaw
  oraz kompleksem boisk sportowych
  ?Orlik 2012?.
 4. Jedna i niepełnowymiarowa sala gimnastyczna przeznaczona dla
  ok. 500 uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

BAZA SZKOŁY

 

 

MOCNE STRONY

 

 

SŁABE STRONY

 1. Część sal lekcyjnych po gruntownym remoncie.
 2. Wejście do szkoły dostosowane
  dla uczniów niepełnosprawnych.
 3. Wyposażenie sal lekcyjnych w tablice interaktywne.
 4. Dodatkowa pracownia komputerowa
  dla klas I-III wyposażona w nowy sprzęt.
 5. Sala zabaw ogólnodostępna,
  w szczególności dla uczniów
  z dysfunkcjami narządów ruchu ? ?Radosna Szkoła?.
 6. Wyposażenie szkoły gabinet pielęgniarki szkolnej i salę logopedyczną.
 7. Pomieszczenia do prowadzenia zajęć indywidualnych z uczniami.

8. Teren wokół szkoły jest odpowiednio zagospodarowany.

 1. Szkoła wymaga remontu.
 2. Mała liczebność sal lekcyjnych powodująca konieczność organizacji pracy szkoły w systemie dwuzmianowym.
 3. Zbyt małe wyposażenie klas w pomoce dydaktyczne.
 4. Świetlica połączona ze stołówką szkolną, przy bardzo dużej liczbie dzieci oczekujących na odwozy.
 5. Korytarze wymagające  remontu.
 6. Toalety wymagające kapitalnego remontu.
 7. Kuchnia szkolna wymagająca kapitalnego remontu.

 

 

 

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

 

MOCNE STRONY

 

 

SŁABE STRONY

 1. Plan lekcji zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej.
 2. Wykorzystanie godzin z art. 42 ust. 2 pkt. 2 KN zgodnie z potrzebami szkoły.
 3. Właściwa liczebność uczniów
  w oddziałach  w szkole na poziomie
  klas I ?VI.
 4. Organizacja dowożenia uczniów
  do szkoły jest zgodna z zasadami
  bhp i harmonogramem dowożenia, opiekunami autobusów szkolnych
  są nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami
  pedagogicznymi.
  1. Organizacja szkoły w systemie dwuzmianowym.
  2. Organizacja nieodpłatnych zastępstw
   w zakresie własnych zasobów kadrowych szkoły.
  3. Brak odrębnego pomieszczenia
   na świetlicę szkolną.
 

 5. MISJA, WIZJA SZKOŁY

 MISJA SZKOŁY

 Pragniemy być szkołą:

 • § przyjazną, otwartą, bezpieczną, propagującą wartości takie jak: szacunek, tolerancja, wrażliwość, odpowiedzialność;
 • § dbającą o harmonijny rozwój każdego ucznia;
 • § ceniącą wiedzę, umiejętności i aktywność;
 • § uczącą jak zdobywać wiedzę, przygotowującą do dalszego kształcenia;
 • § wychowującą człowieka: samodzielnego, niezależnego, odpowiedzialnego, twórczego, gotowego do ciągłego rozwoju, pozytywnie myślącego o sobie i innych, kultywującego tradycję;
 • § współpracującego z rodziną i środowiskiem lokalnym.

   WIZJA SZKOŁY

  Chcemy, aby nasza szkoła:

 • była przyjazna dziecku, otwarta na potrzeby i zainteresowania uczniów, tolerancyjna (dziecko akceptowane takim jakim jest: ?inny, nie znaczy gorszy?);
 • stwarzała możliwość rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań (uczeń doceniany za swoje najdrobniejsze osiągnięcia, rozwijanie i stwarzanie sprzyjających warunków do rozwoju w różnych dziedzinach);
 •  kształtowała postawy sprzyjające rozwojowi indywidualnemu i społecznemu uczniów, spełniała funkcje opiekuńczo-wychowawcze przy ścisłej współpracy
  z rodzicami i środowiskiem.

Pragniemy zapewniać:

 • jak najlepsze warunki do nauki poprzez nowoczesną bazę ?  a więc przestrzenne, jasne sale lekcyjne, nowoczesne pomoce dydaktycz, sale do ćwiczeń gimnastycznych i gier sportowych, świetlicę i samodzielną stołówkę.

Wszystko po to,  aby nauczyciel był:

 • dobrze przygotowany, akceptowany przez uczniów i otwarty na ich propozycje.

Dążymy do:

 • poprawy wyglądu zewnętrznego budynku szkoły poprzez modernizację elewacji;
 • stworzenie szkoły przyjaznej środowisku (akcje zbiórki baterii, plastikowych nakrętek, surowców wtórnych).

6. SYLWETKA ABSOLWENTA

 NASZ ABSOLWENT:

       § potrafi zastosować w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności ;

 • § zna swoje mocne i słabe strony i potrafi nad nimi pracować;
 • § potrafi dokonywać właściwych, społecznie akceptowanych wyborów;
 • § umie porozumieć się z innymi;
 • § szanuje dziedzictwo kulturowe;
 • § zna i stosuje normy dobrego zachowania;
 • § dba o swoje zdrowie i troszczy się o otoczenie;
 • § dąży do osiągnięcia sukcesu.

 7. OBSZARY ROZWOJU

 Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach:

 I. Zarządzanie i organizacja

 1. Przeprowadzenie kompleksowego remontu: zmiany i wyizolowania pokrycia dachu, docieplenie ścian budynku szkoły i wykonanie nowej elewacji.

 2. Realizacja budowy nowego placu zabaw dla najmłodszych dzieci i uczniów szkoły,

w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego.

 3. Pozyskanie środków przy współpracy z Organem Prowadzącym Szkołę na kapitalny remont kuchni szkolnej ? wymiana  instalacji węglowej na instalację gazową.

 4. Pozyskanie środków przy współpracy z Organem Prowadzącym Szkołę na kapitalny remont  łazienek szkolnych z dostosowaniem ich do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 5. Remont sali gimnastycznej, w tym odnowienie parkietu .

 6. Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.

 7. Zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

 8. Budowanie systemu poprawy efektywności kształcenia.

 9. Wprowadzenie języka angielskiego w kl. IV ? VI jako języka wiodącego.

 10. Podjęcie działań w celu nauczania w kl. IV ? VI drugiego języka nowożytnego ? języka niemieckiego.

 11. Wprowadzenie nauczyciela specjalisty do nauczania w klasach I-III języka angielskiego ? uzupełnienie kwalifikacji przez nauczyciela uczącego.

 12. Aktywizowanie i zachęcanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego.

 13. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej poprzez realizacje zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz wynikających ze specyfiki funkcjonowania pracy placówki.

 14. Realizacja programów edukacyjnych rozwijających u uczniów zainteresowania kierunkowe oraz kształtujących postawy moralne i obywatelskie.

 15. Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych promujących zdrowy i bezpieczny sposób życia we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 

we Włocławku  i Polskim Czerwonym Krzyżem oddział w Radziejowie.

 16. Współpraca z instytucjami z terenu Gminy Izbica Kujawska.

 17. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowych uczniów klas IV-VI poprzez realizację zajęć fakultatywnych z art. 42 KN z wykorzystaniem kompleksu boisk sportowych 

?Moje Boisko ? Orlik 2012? oraz Hali Sportowej.

 18. Objęcie specjalistyczną opieką logopedyczną uczniów klas 0-III.

 19. Zakup pomocy dydaktycznych, aktualizacja programów komputerowych w pracowniach informatycznych i przedmiotowych.

 20. Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej.

 21. Wzbogacanie bazy szkoły o nowe wyposażenie: meble, komputery, sprzęt sportowy i inne zgodnie z potrzebami.

 22. Pozyskiwanie środków od sponsorów na realizację nowych zadań i  inwestycji.

 23. Prowadzenie systematycznych działań mających na celu remont kolejnych sal lekcyjnych.

 24. Realizacja Programu Rządowego ?Szklanka mleka? oraz ?Owoce w szkole?.

 25. Realizacja programu ?Szkoła Promująca Zdrowie? oraz ? Bezpieczna Szkoła?.

 26. Zapewnienie uczniom ciepłego posiłku ? obiady dwudaniowe, gorąca herbata w okresie jesienno/zimowym w stołówce szkolnej.

 27. Ścisła współpraca z Radą Rodziców i Radą Gminy.

 28. Rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami kulturalno-oświatowymi działającymi na terenie gminy.

 29. Nawiązanie ściślejszej współpracy ze Stowarzyszeniem Ziemia Izbicka.

 II. Wychowanie i opieka

 1. Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych.

 2. Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej uczniom i rodzicom.

 3. Opieka nad dziećmi z opiniowanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 4. Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego i rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

 5. Organizacja opieki w czasie wolnym (świetlica, kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, wyjścia edukacyjne, wycieczki).

 6. Prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.

 7. Organizacja udziału dzieci w konkursach  szkolnych i pozaszkolnych.

 8. Realizacja działań wynikających z programu wychowawczego szkoły.

 9. Realizacja działań z zakresu profilaktyki zdrowia.

 10. Realizacja działań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu.

 13. Realizacja programów edukacyjno ? terapeutycznych: ?Klub Bezpiecznego Puchatka?, ?O zęby dbam i piękny uśmiech mam?, ?Śniadanie daje moc?,  ?Nie pal przy mnie proszę?.

 14. Realizacja zadań wynikających z udziału w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

 15. Realizacja działań profilaktycznych związanych z bezpiecznym Internetem, zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z jego zawartości oraz konsekwencji.

 16. Realizacja zadań wynikających z opieki nad uczniami z rodzin mobilnych zawodowo oraz przebywających za granicą.

 17. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami (Strażą Pożarną, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, MGOPS, Poradniami Pedagogiczno-Psychologicznymi, Parafią , Policją, GKRPA,  Sądem).

 18. Współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi.

 III. Kształcenie

 1. Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów, stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych.

2. Kształcenie umiejętności logicznego myślenia.

3. Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych.

4. Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.

5. Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania.

6. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.

7. Analizowanie wyników sprawdzianu zewnętrznego, przeprowadzanie analizy ilościowej i jakościowej. Formułowanie i wdrażanie otrzymanych wniosków.

8. Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami.

9. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie.

10. Zapoznawanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.

11. Wdrażanie do samorządności poprzez działania Samorządu Uczniowskiego.

12. Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu.

 13.Realizacja projektów UE : ? Równe szanse dla młodych mieszkańców powiatu włocławskiego?, ? Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych?.

 14. Ścisła współpraca z Rodzicami i Radą Rodziców przy podejmowaniu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych.

 8. EWALUACJA KONCEPCJI

       Koncepcja pracy szkoły będzie poddawana cyklicznej analizie pod kątem realizacji założeń i zaplanowanych działań. W razie zaistnienia takiej potrzeby nastąpi  jej modyfikacja.

 Koncepcja pracy szkoły została przyjęta do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31.01.2013 r. i pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

       HARMONOGRAM   IMPREZ   I UROCZYSTOŚCI  SZKOLNYCH

                        NA  ROK SZKOLNY  2013/2014

  

Miesiąc

Uroczystości szkolne

Odpowiedzialni

Klasy

Klasy I -III

Klasy IV -VI

    

  IX

 

 

1.Rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

Wychowawcy

 

p.A.Bet

p.M.Nowakowska

p.R.Osiński

p.Kawka R

Dekoracje:

nauczyciele świetlicy

SU

 

 O -VI

 

 

2.Dożynki

 

 

 

 

 

???????

 

p.A.Bet

p.M.Parada

p.B.Pałczyńska

p.R.Kawka

 

IV - VI

   

 

     X

 

1.Dzień  Nauczyciela

 

 

???????

p.M.Parada

p.G.Rochnowska

p.E.Pakulska

 

O - VI

 

2.Ślubowanie klas I

 

p.E.Koralewska

p.B.Mazurek

p.A.Ziółkowska

 

 

???????

 

 

 I - III

     

    XI

 

 

 

1. Święto Niepodległości ? Dzień Patrona Szkoły

 

 

p.I.Mańkowska

p.M.Grabowska

p.M.Królewicz

 

 

p.A Lubińska

p. B Pałczyńska

p. E Kałamajka

p. R Kawka

 

 O ?VI

 

 

 

  XII

 

 

 

 

1.Święta Bożego Narodzenia

 

 

 

 

 

p.Z Lewandowska

p.I Panowicz

p.B Degórska

osoby wspomagające

p.D Wojciechowska

p.B.Degórska

 

Wychowawcy klas

SU

p.R Kawka

 

O - VI

 

 

    I

 

1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 

 

 

 

Zgłoszeni nauczyciele

p.E Bąk

p.D.Wojciechowska

p.B.Łojewska

p.A.Bet

p.A.Adamczewska

 

???????..

 

I - VI

 

 

    III 

 

 

 

1.Dzień Kobiet

 

???????..

 

p. Sł Chrut

p.B Płachecki

p.R Osiński

p. R Kawka

 

 

 O  -VI

 

2.Powitanie Wiosny

 

 

 

p.M. Leśniewska

p.E.Wałęsa

p.A.Adamczewska

p.E. Kujawska

p.E. Pogorzelska

p.M.Kostecka

p.K Sosin

p. H Radzimska

p. E Wiśniewska

SU - inna formuła

 

O ?VI

 

 

3.Wielkanoc

 

 

 

p.M Parecka

p.M. Dąbrowska

p.B Degórska

p.I Panowicz

p.R Kawka

 

????????..

 

O -III

 

 

4.Rekolekcje

 

????????

 

p.Z Panowicz

p.Z Lewandowska

p.B Degórska

p.R Kawka

 

O - VI

 

     V

 

 

1.Rocznica uchwalenia Konstytucji

3-go Maja

 

p.M Grabowska

p I.Mańkowska

p.M Królewicz

 

 

p..A Bet

p.M Nowakowska

p. R Osiński

p.R Kawka

 

O -VI

 

 

 

   VI

 

 

 

 

  

 

1, Apel- ?O nich ? dla nich?

 

???????..

p.A. Adamczewska

p.Nowakowska B

p.A Ziółkowska

p.M.Parecka

p.Leśniewska M

p.R.Kawka

p.K.Sosin

p.R.Osiński

 

I - VI

 VI

 

2.Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 

 

????????..

 

 

1.A. Lubińska

2.B. Pałczyńska.

3.E.Kałamajka

4.A.Bet

5.M. Nowakowska

6.R. Osiński

7.R. Kawka

Dekoracje:

1.M. Mielczarek

2. S.Śledzińska

3.A. Skoczylas

4.B.Kubiak

 

V - VI

 

 

  

  

   IX

 

1..Dekoracje i śpiew na rozpoczęcie nowego roku 2014/2015

 

 

???????.

 

p.M. Parada

p.G.Rochnowska

p.E. Pakulska

p.R.Kawka

SU

Dekoracje:

nauczyciele świetlicy

 

 

  IV

 

 

Harmonogram  opracowały:

1.p.M.Nowakowska

2.p.M.Królewicz

3.p.B.Kubiak

 

 

 

 

Harmonogram opracowały:

1.M Nowakowska

2.B Kubiak

3.M.Królewicz

Apele ? odbywają się  na zajęciach  wychowawczych,  czas trwania do 30 minut

 

 

  Miesiąc

 

  Uroczystości

     szkolne

           Odpowiedzialni

   

  Klasy

 

    Klasy I -III

 

 

  Klasy IV -VI

    

  IX

 

 

 

 

 

1.Rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

p. I. Graczyk

p.  Kawka R

Dekoracje: SU,

nauczyciele świetlicy

 

 O -VI

 

 

   

 

     X

 

1.Dzień  Nauczyciela

 

 

 

 

 

p. M. Grabowska

p. M. Królewicz

p. I. Mańkowska

 

p. M. Nowakowska

p. B. Pałczyńska

p. A. Bet

p. R Kawka

SU

 

O - VI

 

2.Ślubowanie klas I

 

p. E. Pogorzelska

p. M. Kostecka

p. E. Kujawska w/z p. S. Śledzińska

p. J.Wojciechowska

 

Dekoracje:

p. B Łojewska

p. D Wojciechowska

 

 

 O - III

     

    X I

 

 

 

 

 

1. Święto Niepodległości ? Dzień Patrona Szkoły- 40 ? lecie szkoły

 

 

p. B. Mazurek

p. E. Koralewska

p. A. Ziółkowska

w/z p. A. Sosińska

 

 

 

p. M. Parada

p. E. Pakulska

p. G. Rochnowska

p. B Pałczyńska

p. K. Kawczyński

p. R Kawka

osoby wspierające

 

 O ?VI

 

 

 

 

 

  XII

 

 

 

 

1.Święta Bożego Narodzenia

 

 

 

 

 

p. I  Panowicz

p. B Degórska

p. M Dąbrowska

 

 

 

p. Z Lewandowska

Wychowawcy klas

p. R Kawka

Redakcja ?Szkolnego Nosa? ? życzenia

Dekoracja -

p. D Wojciechowska

p. B. Łojewska

 

 

O - VI

 

 

    I

 

1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 

 

 

 

Zgłoszeni nauczyciele

p. E Bąk

p. D Wojciechowska

p. B Łojewska

p. A Adamczewska

 

 

SU ? A. Lubińska w/z  D. Tylczyńska

p. B Pałczyńska

wszyscy chętni i zainteresowani nauczyciele

 

I - VI

 

 

    III 

 

 

 

1.Dzień Kobiet/Dzień Mężczyzny

 

 

 

 

 

???????..

 

Inna forma ? odpowiedzialni :

p. Sł Chrut

p. B  Płachecki

p. R Osiński

p. R Kawka

p. K. Kawczyński

 

 

 O  -VI

 

2.Powitanie Wiosny

 

 

 

 

 

 

p. M. Grabowska

p. M. Królewicz

p.  I. Mańkowska

 

 

SU - inna formuła wg ustaleń SU we współpracy z:

p. M. Leśniewska

p. B. Płachecki

p. B. Degórska

p. D. Rewers

wszyscy wychowawcy klas IV -VI

 

 

O ?VI

 

 

 

 

 

3.Wielkanoc

 

 

 

 

p. M Parecka

p. M. Dąbrowska

p. B  Degórska

p. I   Panowicz

 

p.Z Lewandowska

p.R Kawka

Redakcja ?Szkolnego Nosa? - życzenia

 

O -III

 

 

 

 

4.Tydzień Kultury Zdrowotnej

p. B Nowakowska

p. M Kostecka

????????...

O -III

 

5.Rekolekcje

 

????????

 

p. Z  Panowicz

p. Z  Lewandowska

p. B  Degórska

p. R  Kawka

 

O - VI

 

     V

 

 

 

1.Rocznica uchwalenia Konstytucji

3-go Maja

 

p. A. Ziółkowska

p. B. Mazurek

p. E. Koralewska

 

 

p. K. Sosin

p. D. Kucharska

p. I. Graczyk

p. R Kawka

 

O -VI

 

 

 

    VI

 

 

 

 

   

 

1, Apel- ?Onich ? dla nich?

 

???????..

 

p. R. Osiński

p. H. Radzimska

p. M. Mielczarek

p. E. Wiśniewska

współpracujący nauczyciele z klas

 I ? III

 

 

I - VI

 

 

2.Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 

 

????????..

 

 

1.M.Parada

2. E. Pakulska

3. G. Rochnowska

4. D. Kucharska

5. K. Sosin

6. I. Graczyk

7.R Kawka

Dekoracje:

1.M Mielczarek

2.E Wiśniewska

3.A Skoczylas

4.H.Radzimska

4.B Kubiak

 

V - VI

 

 

  

  

   IX

 

  

 

 

 

 

1.Dekoracje i śpiew na rozpoczęcie nowego roku 2016/2017

 

 

 

 

???????.

 

 

p. M. Nowakowska

p.  B. Pałczyńska

p.  A. Bet

p. R Kawka

Dekoracje: wszyscy

nauczyciele świetlicy

 

 

  IV

 

 

Harmonogram opracowały:

1.M Nowakowska

2.B Kubiak

Apele ? zajęcia wychowawcze, czas trwania do 30 minut


 

  Miesiąc

 

  Uroczystości

     szkolne

                Odpowiedzialni

   

  Klasy

 

    Klasy I -III

 

 

  Klasy IV -VI

 IX

1.Rozpoczęcie roku szkolnego

Wychowawcy

p. M. Parada

p. G. Rochnowska

p. E. Pakulska

p.  Kawka R

Dekoracje:

nauczyciele świetlicy

SU

 O -VI

  X

1.Dzień  Nauczyciela

p. B Mazurek

p. E Koralewswka

p. A Ziółkowska

p.A Lubińska

p.E Kałamajka

p.I Graczyk

p.R Kawka

SU

O - VI

2.Ślubowanie klas I

p.M  Grabowska

p.M  Królewicz w/z

p.S Śledzińska

p.I  Mańkowska

Dekoracje:

p.B Łojewska

p.D Wojciechowska

O - III

   XI

1. Święto Niepodległości ? Dzień Patrona Szkoły

p.E  Pogorzelska

p.M Kostecka

p.E Kujawska

p. A  Bet

p. M Nowakowska

p. R Osiński

p. B Pałczyńska

p. R Kawka

O ?VI

XII

1.Święta Bożego Narodzenia

p. I  Panowicz

p. B Degórska

p. M Dąbrowska

p. Z Lewandowska

Wychowawcy klas

p. R Kawka

Redakcja ?Szkolnego Nosa? ? życzenia

Dekoracja -

p. D Wojciechowska

p. B. Łojewska

O - VI

 I

1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Zgłoszeni nauczyciele

p. E Bąk

p. D Wojciechowska

p. B Łojewska

p. A Adamczewska

SU, p. A Lubińska

p. B Pałczyńska

wszyscy chętni i zainteresowani nauczyciele

I - VI

 III 

1.Dzień Kobiet/Dzień Mężczyzny

???????..

Inna forma ? odpowiedzialni :

p. Sł Chrut

p. B  Płachecki

p. R Osiński

p. R Kawka

O  -VI

2.Powitanie Wiosny

p. B Mazurek

p.A Ziółkowska

p.E Koralewska

 

SU - inna formuła wg ustaleń SU we współpracy z:

p.Sł Chrut

p. M Mielczarek

p. K Marciniak

p. H Radzimska

p. A Skoczylas

wszyscy wychowawcy klas IV -VI

O ?VI

3.Wielkanoc

p.M Parecka

p.M. Dąbrowska

p.B Degórska

p.I Panowicz

p.Z Lewandowska

p.R Kawka

Redakcja ?Szkolnego Nosa? - życzenia

O -III

4.Tydzień Kultury Zdrowotnej

p.B Nowakowska

p.M Kostecka

????????...

O -III

 5.Rekolekcje

????????

p. Z  Panowicz

p. Z  Lewandowska

p. B  Degórska

p. R  Kawka

O - VI

 V

 

 

 1.Rocznica uchwalenia Konstytucji

3-go Maja

p.M Kostecka

p. E Pogorzelska

p. E Kujawska

 p.M.Parada

p.G. Rochnowska

p. E. Pakulska

p.R Kawka

O -VI

 

 VI

 1. Apel- ?O nich ? dla nich?

???????..

p. E Wałęsa

p. B Płachecki

p. K Sosin i współpracujący nauczyciele z klas

 I ? III:

p. A Adamczewska

p. M Leśniewska

I - VI

 

2.Uroczyste zakończenie roku szkolnego

????????..

1.A Bet

2.M Nowakowska

3.R Osiński

4.M Parada

5.G Rochnowska

6.E  Pakulska

7.R Kawka

Dekoracje:

1.M Mielczarek

2. E Wiśniewska

3.A Skoczylas

4.B Kubiak

V - VI

  IX

1.Dekoracje i śpiew na rozpoczęcie nowego roku 2015/2016

???????.

p. A Lubińska

p. E  Kałamajka

p. I Graczyk

p. R Kawka

Dekoracje:

nauczyciele świetlicy

  IV

Joomla templates by a4joomla