Phoca Gallery Menu Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG

Główna

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i ze względu na brak dzieci dowożonych autobusami szkolnymi:

 

-w dniu 12.03.2020r.została podjęta decyzja, iż odwozy nie będą realizowane.

 

- w dniu 13.03.2020r. dowożenie do szkół nie odbędzie się. Jeżeli zaistnieje konieczność dowiezienia dziecka do szkoły prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 54 – 2865 - 036. Wówczas zostanie zapewniony dowóz oraz odwóz dziecka.

 

 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w oddziałach przedszkolnych i szkole nie będą odbywały   się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

 

 • Od poniedziałku 16 marca do 25 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do oddziałów przedszkolnych i szkoły.

 

 • O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

 

                                                                                                                                                             Dyrektor szkoły

28 października 2019 r. uczniowie klas szóstych wzięli udział  w wycieczce                        do Browaru B we Włocławku  na przedstawienie pt. „ Fraszki”. Inscenizację na motywach utworów Jana Kochanowskiego przygotowali aktorzy teatru                       „ Fabryka Kultury”. Wyjazd zorganizowany był przez nauczycieli języka polskiego w ramach rozwijania u uczniów wrażliwości estetycznej                        i przygotowania ich do prawidłowego odbioru dzieł sztuki teatralnej.                          W przygodzie z teatrem uczniom towarzyszyli nauczyciele  i opiekunowie: Dorota Wojciechowska, Małgorzata Parada i Monika Łojewska.

aut. Małgorzata Parada


 

27 września 2019 roku uczniowie klasy VII a i klasy VIII a wzięli udział                       w wycieczce do Multikina we Włocławku na film pt. „ Piłsudski”. Film nagrodzony Złotymi Lwami w reżyserii Michała Rossy przybliżył uczniom postać patrona szkoły – Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wyjazd zorganizowany przez wychowawców klas- panią Katarzynę Sosin i pana Romana Osińskiego            – był żywą lekcją patriotyzmu i doskonałą okazją do integracji uczniów                      klas VII i VIII.

aut. Małgorzata Parada


 

1 września 2019 r. w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej uczniowie naszej szkoły wraz ze sztandarem, przy którym honory pełnili Natalia Pawłowska, Katarzyna Kwaśniewska i Kacper Orzechowski uczestniczyli w uroczystej mszy świętej za ojczyznę w uroczystościach środowiskowych pod pomnikiem.

Delegacja w składzie: Julia Gańczak, Wiktoria Sołtysińska  i Marcel Kołaczkowski  oddała cześć poległym za wolność ojczyzny składając symboliczne kwiaty pod pomnikiem ofiar II wojny światowej.

W uroczystościach także wzięli udział: pani dyrektor, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.  

 


       

Oddział O a — Nowakowska Barbara s.1

Oddział O b — Parecka Maria s.1

Oddział O c- Maciejewska Aneta/Dąbrowska Małgorzata s.3

Klasa I a — Koralewska Elżbieta s.21

Klasa I b — Ziółkowska Agnieszka s.2

Klasa Il a — Wojciechowska Jadwiga s.18

Klasa Il b — Kostecka Małgorzata s.18

Klasa Il c— Pogorzelska Ewa s.19

Klasa Ill a — Grabowska Marzena s.4

Klasa Ill b — Mańkowska Iwona s. 23

Klasa Ill c — Królewicz Magdalena s. 20

Klasa IV a — Parada Małgorzata s. 26

Klasa V a — Bet Anna s. 28

Klasa V b — Pakulska Elżbieta s. 33

Klasa V c— Nowakowska Małgorzata s. 26

Klasa VI a — Rochnowska Grażyna s. 29

Klasa VI b- Kucharska Dorota s. 35

Klasa VII a — Sosin Katarzyna s. 34

Klasa VIII a — Osiński Roman s. 34


 

Godziny lekcyjne

Lp. Lekcja Przerwa
1. 8.00-8.55

 

 8.45-8.50

2. 8.50-9.35

 

9.35-9.45

3. 9.45-10.30

 

10.30-10.35

4. 10.35-11.20

 

11.20-11.35

5. 11.35-12.20

 

12.20-12.35

6. 12.35-13.20

 

13.20-13.25

7. 13.25-14.10

 

14.10-14.15

8. 14.15-15.00  

 

Podręczniki dla klas IV - VIII będą wypożyczone ściśle według następującego harmonogramu:

 

Klasy VI - VIII - 29 sierpnia (czwartek) w godzinach 13.00 - 16.00

Klasy  IV - V - 30 sierpnia (piątek) w godzinach 10.00 - 14.00


 

I. Nazwa i adres jednostki /miejsca wykonywania pracy:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej;
ul. Tymieniecka 1; 87-865 Izbica Kujawska; tel. 54/286-50-36


II. Wymiar czasu pracy:
pełen etat.


III. Rodzaj zatrudnienia:
  umowa o pracę


IV. Określenie stanowiska:
sekretarz szkoły.

V. Warunki pracy i płacy:

Zatrudnienie na czas próbny, a następnie na czas określony z możliwością uzyskania
umowy na czas nieokreślony, wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz. U.  z 2018 poz. 936).

 VI, Formalne wymagania dotyczące kandydatów:

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania, to jest:
  1. posiada obywatelstwo polskie;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe, a także nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;
  4. posiada nieposzlakowaną opinię;
  5. posiada odpowiednie kwalifikacje (preferowane wykształcenie wyższe):
   -ukończyła studia I lub II stopnia i posiada co najmniej roczną, udokumentowaną praktykę zawodową w administracji oświatowej (praktyka na stanowisku w jednostce oświatowej oraz dodatkowe kwalifikacje będą atutem);
   - lub ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę administracyjną lub ekonomiczną i posiada co najmniej pięcioletnią, udokumentowaną praktykę zawodową w administracji oświatowej (praktyka na stanowisku w jednostce oświatowej oraz dodatkowe kwalifikacje będą atutem);
  6. posiada stan zdrowia pozwalający podjąć zatrudnienie na stanowisku sekretarza szkoły;
  7. cechuje ją wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktu i komunikowania się z innymi.


VII. Konieczne kompetencje i umiejętności zawodowe kandydata:

 1. Osoba, która przystępuje do konkursu powinna posiadać kompetencje i umiejętności zawodowe, to jest:
 1. dobrą znajomość struktury organizacyjnej szkoły;
 2. dobrą znajomość przepisów prawa oświatowego, kodeksu pracy i kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, znajomość zagadnień kadrowych, zagadnień prawa pracy, znajomość przepisów ustaw o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
 3. umiejętność śledzenia zmian przepisów prawa;
 4. gotowość do systematycznego poszerzania wiedzy, kompetencji i kwalifikacji;
 5. umiejętność prowadzenia korespondencji, łatwość w redagowaniu pism urzędowych z zachowaniem poprawności językowej i ortograficznej;
 6. umiejętność sporządzania różnorodnej dokumentacji szkolnej, wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także dokumentów do GUS, ZUS, PFRON itp.;
 7. dobrą znajomość warsztatu pracy sekretarza oraz umiejętność organizacji własnej pracy;
 8. dobrą organizację funkcjonowania sekretariatu szkoły zgodną z instrukcją kancelaryjną i procedurami;
 9. biegłą znajomość obsługi komputera oraz komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Access, Power Point, Vulcan), poczty elektronicznej i Internetu;
 10. znajomość obsługi Systemu Informacji Oświatowej, Głównego Urzędu Statystycznego itp.;
 11. swobodną umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 

VII. Oczekiwane cechy osobowościowe kandydata :

 1. Osoba, która przystępuje do konkursu powinna posiadać cechy osobowościowe, takie jak:
 1.  umiejętność kontaktowania się z uczniami, rodzicami, pracownikami i interesantami szkoły oraz instytucjami zewnętrznymi;
 2. uczynność, serdeczność, rzeczowość, solidność, uczciwość, asertywność;
 3. umiejętność panowania nad emocjami, odporność na stres;
 4. dyskrecja i lojalność, zachowanie tajemnicy służbowej;
 5. samodzielność i zdecydowanie w działaniu;
 6. umiejętność organizowania swojej pracy, uporządkowanie, systematyczność, zdyscyplinowanie i umiejętność ustalania priorytetów;
 7. dyspozycyjność;
 8. wysoka kultura osobista i brak nałogów;
 9. umiejętność tworzenia dobrego wizerunku szkoły.


VIII. Do zakresu obowiązków sekretarza należeć będzie miedzy innymi:

 1. Wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem ewidencji (bieżące wpisywanie danych osobowych do księgi uczniów wraz z równoległym prowadzeniem rejestru w formie elektronicznej, właściwe przechowywanie dokumentów uczniowskich, sporządzanie list i ich aktualizacja, a także ich archiwizacja).
 2. Załatwianie spraw administracyjnych związanych z obsługą uczniów i nauczycieli w zakresie organizacji zajęć zbiorowych, konsultacji i zadań kontrolnych.
 3. Terminowe sporządzanie elektronicznych sprawozdań dla potrzeb organu nadzorującego
  i prowadzącego, GUS, SIO, PFRON (konieczna znajomość oprogramowania biurowego).
 4. Przechowywanie arkuszy ocen i innych archiwaliów (opieka nad archiwum).
 5. Bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich,a także wykonywanie zadań administracyjno- biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców: przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji, wyrabianie legitymacji, wyrabianie kart rowerowych, bieżące sporządzanie odpisów arkuszy ocen dla odchodzących uczniów oraz występowanie o odpisy arkuszy ocen uczniów przyjętych z innych szkół, rejestracja i przechowywanie dokumentów.
 6. Wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb.
 7. Sporządzanie i gromadzenie,a także przechowywanie sprawozdań statystycznych na potrzeby GUS oraz władz oświatowych.
 8. Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły, także w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo- wychowawczych.
 9. Przyjmowanie gotówki na podstawie kwitariuszy oraz bieżące odprowadzanie gotówki przyjętej do kasy na właściwy rachunek bankowy (składki na Radę Rodziców i ubezpieczenie).
 10. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno - rachunkowym.
 11. Przygotowanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy.
 12. Nadzór i realizacja czynności związanych ze zmianą wynagrodzenia.
 13. Dokonywanie systematycznych stosownych wpisów w odpowiednich dokumentach szkolnych (np. księga uczniów, rejestr wypadków, arkusze ocen, itp.).
 14. Prowadzenie korespondencji z placówkami i urzędami.
 15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
 16. Kulturalne zachowanie wobec pracowników szkoły i petentów zarówno w kontaktach bezpośrednich jak i telefonicznych. Ponadto ochrona informacji, których ujawnienie może narazić szkołę lub konkretne osoby na szkody materialne lub jakiekolwiek inne.

 IX. Szczegółowy opis obowiązków określa „Zakres czynności sekretarza szkoły”.

 

X. Wykaz wymaganych dokumentów:

Na dokumenty aplikacyjne składają się:

 1. Wniosek – podanie o zatrudnienie na stanowisku sekretarza Szkoły Podstawowej Nr 1
  Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej, z podaniem motywacji ubiegania się
  o w/w stanowisko. Wniosek powinien być napisany własnoręcznie (wyłącznie) i podpisany.
  UWAGA: Wniosek napisany w inny sposób (np. na komputerze) nie b
  ędzie spełniał warunków podanych w ogłoszeniu o naborze i nie będzie dalej rozpatrywany.
 2. Curriculum Vitae ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (do wyboru: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały dostępne do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 6. Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 7. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 8. Dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 9. Zaświadczenie o stanie zdrowia, pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracowniczym – sekretarza szkoły.
 10. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i prawa do korzystania
  z pełni praw publicznych.
 11. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyś
 12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji
  na stanowisko sekretarza szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.).
 13. Składane dokumenty mają wyłącznie formę pisemną i powinny być opatrzone czytelnym podpisem kandydata, a wszelkie składane kserokopie dokumentów winny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zgodnie z obowiązującymi zasadami).
 14. Składane dokumenty powinny zawierać numer telefonu kontaktowego kandydata.
 15. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

 

XI. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Kandydaci są zobowiązani do:
 2. złożenia dokumentów wymienionych w punkcie dziesiątym, w zamkniętej kopercie
  z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej" (na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji);
 3. złożenia dokumentów w terminie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 16 sierpnia 2019 r.
  do godziny 12.00.
  (osobiście w dni robocze w godzinach 9.00-14.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej przy ul. Tymienieckiej 1 lub przesłania pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Tymieniecka 1    87-865 Izbica Kujawska).
 4. rozpatrywane będą tylko dokumenty, które wpłyną do szkoły w ustalonym terminie
  (decyduje data wpływu).
 5. Nie będą uwzględniane oferty złożone drogą elektroniczną.
 6. Aplikacje niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych
  oraz złożone po określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły) nie będą
 7. Złożone dokumenty nie będą zwracane, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

XII. Dalszy tok postępowania:

I etap:

 1. formalna analiza dokumentów aplikacyjnych.

II etap:

 1. rozmowa kwalifikacyjna;

 

O wynikach kolejnych etapów kandydaci będą informowani telefonicznie lub osobiście.

 

XIII. Pozostałe informacje :

 1. Kandydaci, którzy w toku postępowania spełnią wymagania formalne I etapu
  (określone w niniejszym ogłoszeniu) i zostaną zakwalifikowani/wybrani przez Komisję
  do II etapu, będą o tym fakcie informowani telefonicznie.
 2. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefonicznie informację w tej sprawie.
 3. Informacja o wynikach naboru dostępna będzie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Wszelkie informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 54/2865036.

 

                                                                                                                         

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Izbicy Kujawskiej
Elżbieta Bąk

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1, w skrócie „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych kandydata na stanowisko sekretarza szkoły, przetwarzanych w Szkole Podstawowej Nr 1

w Izbicy Kujawskiej jest Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej, ul. Tymieniecka 1,
87-865 Izbica Kujawska; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; numer telefonu: 54 2865036.

 1. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować
  z powołanym w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 2. Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji odbywać się będzie na podstawie „RODO” oraz ustawy
  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000).
 3. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy
  na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy i art. 6 ust. 1 lit. „a”
 4. Podanie danych wynikających z art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych
  jest dobrowolne.
 5. Kandydat ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie
  6 ust. 1 lit. „a” RODO).
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż jest to konieczne dla potrzeb naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 7. Kandydat ma prawo do żądania od Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania
  na podstawie przepisów prawa.

Kolekcja sześciolatka.

Roczne przygotowanie do szkoły 

wydawnictwo Nowa Era

W skład zestawu wchodzą:

 • Karty pracy cz. 1-4

 

     

 

PODRĘCZNIKI DO RELIGII

DLA KLAS 0-III

i IV-VIII

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

                                                                                                                   

W świecie mojego Boga. Zeszyt ćwiczeń do klasy 0

 

W świecie mojego Boga. Zeszyt ćwiczeń do klasy 0

Wydawnictwo Jedność

KLASA I

  

„Jesteśmy w rodzinie Pana  Jezusa” - podręcznik

„Jesteśmy w rodzinie Pana  Jezusa” - karty pracy   Ks. W. Kubik                                                                                                                                                

 

 

KLASA II