Phoca Gallery Menu Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG

Główna

I. Nazwa i adres jednostki /miejsca wykonywania pracy:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej;
ul. Tymieniecka 1; 87-865 Izbica Kujawska; tel. 54/286-50-36


II. Wymiar czasu pracy:
pełen etat.


III. Rodzaj zatrudnienia:
  umowa o pracę


IV. Określenie stanowiska:
sekretarz szkoły.

V. Warunki pracy i płacy:

Zatrudnienie na czas próbny, a następnie na czas określony z możliwością uzyskania
umowy na czas nieokreślony, wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz. U.  z 2018 poz. 936).

 VI, Formalne wymagania dotyczące kandydatów:

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania, to jest:
  1. posiada obywatelstwo polskie;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe, a także nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;
  4. posiada nieposzlakowaną opinię;
  5. posiada odpowiednie kwalifikacje (preferowane wykształcenie wyższe):
   -ukończyła studia I lub II stopnia i posiada co najmniej roczną, udokumentowaną praktykę zawodową w administracji oświatowej (praktyka na stanowisku w jednostce oświatowej oraz dodatkowe kwalifikacje będą atutem);
   - lub ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę administracyjną lub ekonomiczną i posiada co najmniej pięcioletnią, udokumentowaną praktykę zawodową w administracji oświatowej (praktyka na stanowisku w jednostce oświatowej oraz dodatkowe kwalifikacje będą atutem);
  6. posiada stan zdrowia pozwalający podjąć zatrudnienie na stanowisku sekretarza szkoły;
  7. cechuje ją wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktu i komunikowania się z innymi.


VII. Konieczne kompetencje i umiejętności zawodowe kandydata:

 1. Osoba, która przystępuje do konkursu powinna posiadać kompetencje i umiejętności zawodowe, to jest:
 1. dobrą znajomość struktury organizacyjnej szkoły;
 2. dobrą znajomość przepisów prawa oświatowego, kodeksu pracy i kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, znajomość zagadnień kadrowych, zagadnień prawa pracy, znajomość przepisów ustaw o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
 3. umiejętność śledzenia zmian przepisów prawa;
 4. gotowość do systematycznego poszerzania wiedzy, kompetencji i kwalifikacji;
 5. umiejętność prowadzenia korespondencji, łatwość w redagowaniu pism urzędowych z zachowaniem poprawności językowej i ortograficznej;
 6. umiejętność sporządzania różnorodnej dokumentacji szkolnej, wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także dokumentów do GUS, ZUS, PFRON itp.;
 7. dobrą znajomość warsztatu pracy sekretarza oraz umiejętność organizacji własnej pracy;
 8. dobrą organizację funkcjonowania sekretariatu szkoły zgodną z instrukcją kancelaryjną i procedurami;
 9. biegłą znajomość obsługi komputera oraz komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel, Access, Power Point, Vulcan), poczty elektronicznej i Internetu;
 10. znajomość obsługi Systemu Informacji Oświatowej, Głównego Urzędu Statystycznego itp.;
 11. swobodną umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 

VII. Oczekiwane cechy osobowościowe kandydata :

 1. Osoba, która przystępuje do konkursu powinna posiadać cechy osobowościowe, takie jak:
 1.  umiejętność kontaktowania się z uczniami, rodzicami, pracownikami i interesantami szkoły oraz instytucjami zewnętrznymi;
 2. uczynność, serdeczność, rzeczowość, solidność, uczciwość, asertywność;
 3. umiejętność panowania nad emocjami, odporność na stres;
 4. dyskrecja i lojalność, zachowanie tajemnicy służbowej;
 5. samodzielność i zdecydowanie w działaniu;
 6. umiejętność organizowania swojej pracy, uporządkowanie, systematyczność, zdyscyplinowanie i umiejętność ustalania priorytetów;
 7. dyspozycyjność;
 8. wysoka kultura osobista i brak nałogów;
 9. umiejętność tworzenia dobrego wizerunku szkoły.


VIII. Do zakresu obowiązków sekretarza należeć będzie miedzy innymi:

 1. Wykonywanie wszelkich prac związanych z prowadzeniem ewidencji (bieżące wpisywanie danych osobowych do księgi uczniów wraz z równoległym prowadzeniem rejestru w formie elektronicznej, właściwe przechowywanie dokumentów uczniowskich, sporządzanie list i ich aktualizacja, a także ich archiwizacja).
 2. Załatwianie spraw administracyjnych związanych z obsługą uczniów i nauczycieli w zakresie organizacji zajęć zbiorowych, konsultacji i zadań kontrolnych.
 3. Terminowe sporządzanie elektronicznych sprawozdań dla potrzeb organu nadzorującego
  i prowadzącego, GUS, SIO, PFRON (konieczna znajomość oprogramowania biurowego).
 4. Przechowywanie arkuszy ocen i innych archiwaliów (opieka nad archiwum).
 5. Bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich,a także wykonywanie zadań administracyjno- biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców: przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji, wyrabianie legitymacji, wyrabianie kart rowerowych, bieżące sporządzanie odpisów arkuszy ocen dla odchodzących uczniów oraz występowanie o odpisy arkuszy ocen uczniów przyjętych z innych szkół, rejestracja i przechowywanie dokumentów.
 6. Wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb.
 7. Sporządzanie i gromadzenie,a także przechowywanie sprawozdań statystycznych na potrzeby GUS oraz władz oświatowych.
 8. Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły, także w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo- wychowawczych.
 9. Przyjmowanie gotówki na podstawie kwitariuszy oraz bieżące odprowadzanie gotówki przyjętej do kasy na właściwy rachunek bankowy (składki na Radę Rodziców i ubezpieczenie).
 10. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno - rachunkowym.
 11. Przygotowanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy.
 12. Nadzór i realizacja czynności związanych ze zmianą wynagrodzenia.
 13. Dokonywanie systematycznych stosownych wpisów w odpowiednich dokumentach szkolnych (np. księga uczniów, rejestr wypadków, arkusze ocen, itp.).
 14. Prowadzenie korespondencji z placówkami i urzędami.
 15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
 16. Kulturalne zachowanie wobec pracowników szkoły i petentów zarówno w kontaktach bezpośrednich jak i telefonicznych. Ponadto ochrona informacji, których ujawnienie może narazić szkołę lub konkretne osoby na szkody materialne lub jakiekolwiek inne.

 IX. Szczegółowy opis obowiązków określa „Zakres czynności sekretarza szkoły”.

 

X. Wykaz wymaganych dokumentów:

Na dokumenty aplikacyjne składają się:

 1. Wniosek – podanie o zatrudnienie na stanowisku sekretarza Szkoły Podstawowej Nr 1
  Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej, z podaniem motywacji ubiegania się
  o w/w stanowisko. Wniosek powinien być napisany własnoręcznie (wyłącznie) i podpisany.
  UWAGA: Wniosek napisany w inny sposób (np. na komputerze) nie b
  ędzie spełniał warunków podanych w ogłoszeniu o naborze i nie będzie dalej rozpatrywany.
 2. Curriculum Vitae ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (do wyboru: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały dostępne do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 6. Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 7. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 8. Dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 9. Zaświadczenie o stanie zdrowia, pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracowniczym – sekretarza szkoły.
 10. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i prawa do korzystania
  z pełni praw publicznych.
 11. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyś
 12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji
  na stanowisko sekretarza szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.).
 13. Składane dokumenty mają wyłącznie formę pisemną i powinny być opatrzone czytelnym podpisem kandydata, a wszelkie składane kserokopie dokumentów winny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zgodnie z obowiązującymi zasadami).
 14. Składane dokumenty powinny zawierać numer telefonu kontaktowego kandydata.
 15. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

 

XI. Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Kandydaci są zobowiązani do:
 2. złożenia dokumentów wymienionych w punkcie dziesiątym, w zamkniętej kopercie
  z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej" (na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji);
 3. złożenia dokumentów w terminie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 16 sierpnia 2019 r.
  do godziny 12.00.
  (osobiście w dni robocze w godzinach 9.00-14.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej przy ul. Tymienieckiej 1 lub przesłania pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Tymieniecka 1    87-865 Izbica Kujawska).
 4. rozpatrywane będą tylko dokumenty, które wpłyną do szkoły w ustalonym terminie
  (decyduje data wpływu).
 5. Nie będą uwzględniane oferty złożone drogą elektroniczną.
 6. Aplikacje niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych
  oraz złożone po określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły) nie będą
 7. Złożone dokumenty nie będą zwracane, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

XII. Dalszy tok postępowania:

I etap:

 1. formalna analiza dokumentów aplikacyjnych.

II etap:

 1. rozmowa kwalifikacyjna;

 

O wynikach kolejnych etapów kandydaci będą informowani telefonicznie lub osobiście.

 

XIII. Pozostałe informacje :

 1. Kandydaci, którzy w toku postępowania spełnią wymagania formalne I etapu
  (określone w niniejszym ogłoszeniu) i zostaną zakwalifikowani/wybrani przez Komisję
  do II etapu, będą o tym fakcie informowani telefonicznie.
 2. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefonicznie informację w tej sprawie.
 3. Informacja o wynikach naboru dostępna będzie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Wszelkie informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 54/2865036.

 

                                                                                                                         

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Izbicy Kujawskiej
Elżbieta Bąk

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1, w skrócie „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych kandydata na stanowisko sekretarza szkoły, przetwarzanych w Szkole Podstawowej Nr 1

w Izbicy Kujawskiej jest Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej, ul. Tymieniecka 1,
87-865 Izbica Kujawska; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; numer telefonu: 54 2865036.

 1. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować
  z powołanym w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 2. Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji odbywać się będzie na podstawie „RODO” oraz ustawy
  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000).
 3. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy
  na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy i art. 6 ust. 1 lit. „a”
 4. Podanie danych wynikających z art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych
  jest dobrowolne.
 5. Kandydat ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie
  6 ust. 1 lit. „a” RODO).
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż jest to konieczne dla potrzeb naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 7. Kandydat ma prawo do żądania od Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania
  na podstawie przepisów prawa.

 

 

Bydgoszcz, 12 czerwca 2019 r.

Szanowni Rodzice
Drodzy Uczniowie,

 

wakacje letnie to szczególny okres. W czerwcu, lipcu i sierpniu spędzamy czas nad wodą, w górach lub w lesie. Część wakacyjnego wypoczynku wypełnia zabawa w miejscu zamieszkania. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia jednak, że niejednokrotnie zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Chcąc uniknąć zagrożeń wakacyjnych proszę o zapoznanie się z poniższą informacją.

 

Wypoczynek zorganizowany

Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wyjazdu oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci ma obowiązek w zgłoszeniu po- dać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również podać informacje na temat zapewnianej opieki medycznej. Dzięki temu wizytatorzy mogą skontrolować miejsca wypoczynku nie tylko przed, ale i w trakcie pobytu dzieci.

Rodzice przed wykupieniem turnusu, mogą sprawdzić organizatora w specjalnej bazie danych uruchomionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dostępnej pod adresem www.wypoczynek.men.gov.pl. Znajdują się w niej wszystkie legalnie organizowane obozy, kolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. Informacja  o poszczególnych turnusach udostępniania jest służbom sprawującym nadzór nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży: Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Z bazy wypoczynku dowiemy się wszystkiego o organizatorze, m.in. poznamy jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz lokalizację wypoczynku.

Jeżeli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy warunkach lub sytuacjach należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, straż pożar-ną lub inne służby interwencyjne.


Przestrzeganie poniższych rad i wskazówek pozwoli uniknąć tragedii oraz spędzić bezpiecznie wakacyjny czas.

 

Wypoczynek nad wodą

1. Najbezpieczniejsza jest kąpiel w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych. Nie korzystaj z kąpieli w gliniankach, stawach, na żwirowiskach – mogą być bardzo zanieczyszczone, zarośnięte i głębokie; w razie zagrożenia nikt Cię nie usłyszy.
2. Bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. Nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych (mostów, zapór, portów itp.).
3. Jeśli dzieci są w wodzie, rodzice powinni mieć nad nimi ciągły nadzór nawet wtedy, gdy umieją pływać. Jedno zachłyśnięcie może się skończyć utonięciem.
4. Obecność ratowników nie zwalnia rodziców lub opiekunów z obowiązku pilnowania dziecka. Odpowiedzialność za swoje dzieci zawsze ponoszą rodzice.
5. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
6. Nie skacz do wody, gdy skóra jest nagrzana po bezpośrednim kontakcie ze słońcem. Przed wejściem do wody skorzystaj z prysznica lub stopniowo
ochlap klatkę piersiową, szyję i nogi – unikniesz wtedy wstrząsu termicznego, skurczu lub omdlenia.
7. Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują
zawirowania i zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych.
8. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych, gdy nie wiesz, jaka jest głębokość wody i jak ukształtowane jest dno. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem! Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki na tzw. główkę. Pamiętaj też, żeby nie popychać innych kąpiących się i wypoczywających.
9. Nie pływaj na czczo lub bezpośrednio po posiłku.
10. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, daleko od brzegu.
11. Nie krzycz nad wodą, nie rób niepotrzebnego hałasu, nie wzywaj pomocy dla żartu. Jeśli widzisz, że ktoś w wodzie lub na brzegu potrzebuje pomocy ratownika, najlepiej unieś obie ręce, krzyżuj i rozkładaj je nad głową.


Wypoczynek w górach

1. Wybierając się w podróż po górskich szlakach zaopatrz się w odpowiednie buty i ubranie. Miej ze sobą na wszelki wypadek latarkę, płaszcz przeciwdeszczowy oraz ciepłe ubrania.
2. Sprawdź prognozę pogody na dzień wędrówki. Pogoda w górach może zmienić się niezwykle szybko. Silny wiatr halny może utrudnić poruszanie się, a także doprowadzić do szybkiego wyziębienia organizmu, z kolei słońce to ryzyko odwodnienia oraz poparzeń słonecznych.
3. Samotne wychodzenie w góry jest niebezpieczne.
4. Planuj trasy stosownie do swoich możliwości fizycznych i doświadczenia.
5. Zadbaj o wyposażenie z apteki (folię izotermiczną – złoto-srebrną, kompres gazowy, bandaż, kawałek plastra, bandaż elastyczny, żel łagodzący ukąszenia owadów, krem z filtrem UV gdy świeci słońce).
6. Zabierz ze sobą lekkie, łatwo przyswajalne jedzenie o wysokiej kaloryczności (np. herbatniki, batony, kanapki, jajka ugotowane na twardo, owoce) oraz wodę do picia.
7. Nie zapomnij zabrać ze sobą naładowanego telefonu komórkowego po to, aby był z Tobą kontakt i, abyś Ty w razie potrzeby mógł wezwać pomoc.
8. W hotelu/pensjonacie/schronisku zostaw wiadomość gdzie idziesz i jaką trasą,
a także czas planowanego powrotu (może okazać się potrzebny do identyfikacji Twojego położenia, gdy ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi) – pamiętaj, by nie zmieniać tej trasy!
9. Jeśli zaskoczy Cię burza, udaj się w bezpieczne miejsce tzn. oddal się od drzew, zbiorników wodnych, metalowych konstrukcji, zejdź ze szczytów, wy-łącz telefon komórkowy – schowaj się w naturalnym zagłębieniu terenu, usiądź na plecaku; jeśli jest Was więcej – rozproszcie się, ale bądźcie w zasięgu wzroku! Jeśli burza dopiero się zaczyna – zawróć ze szlaku.
10. Gdy pojawia się mgła – najlepiej zawrócić ze szlaku, zwłaszcza, gdy nie masz wprawy w chodzeniu po górach i nie znasz terenu.


Wypoczynek w lesie

1. Idąc do lasu pamiętaj, że łatwo w nim zabłądzić. Dlatego przed wycieczką koniecznie spójrz na mapę. Zaplanuj trasę wcześniej i oceń realnie swoje możliwości. Zabierz ze sobą urządzenie z GPS lub tradycyjną mapę. Korzystaj ze znakowanych szlaków turystycznych. Pamiętaj o odpowiednim ubiorze, w tym zakrytych, najlepiej wysokich butach.
2. Pamiętaj, że w lesie i jego pobliżu nie wolno używać ognia. A ognisko wolno palić tylko w miejscach do tego wyznaczonych – po uzgodnieniu
z miejscowym leśniczym, który wyda specjalne, czasowe pozwolenie. Dlaczego to takie ważne? Bo gdy służby leśne obserwują las z wież, mogą wziąć twoje ognisko za pożar i wezwać na miejsce straż pożarną. Warto też wiedzieć, że informacje o stopniu zagrożenia pożarowego można śledzić na stro-nie Lasów Państwowych.
3. W lesie znajdziesz specjalne tablice informacyjne. A na nich ostrzeżenia o ewentualnych zagrożeniach lub o objęciu części lasu zakazem wstępu. Nie lekceważ tych informacji.
4. W lesie możesz natrafić na różne gatunki zwierząt i roślin. Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli spotkasz dzikie zwierzę. Najlepiej spokojnie oddalić się na bezpieczną odległość, a agresywne zachowanie zwierząt zgłosić leśnikom.
Gdy znajdziesz ranne zwierzę, powiadom o tym urząd gminy lub służby leśne. W lesie zwróć też uwagę na tzw. tereny zamknięte np. strzelnice oraz poligony i bazy wojskowe. Nie zbliżaj się do terenów oznaczonych jako objęte zakazem wstępu.
5. Las to doskonałe miejsce na wypoczynek i aktywność fizyczną. Sprawdź le-śne trasy biegowe, rowerowe i inne szlaki turystyczne na stronie Lasów Państwowych.


Wypoczynek w domu i na podwórku

1. Nie baw się na ulicy lub w bezpośrednim jej otoczeniu.
2. Zawsze uważaj w czasie jazdy na rowerze. Używaj kasku, przestrzegaj przepisów drogowych, jeżeli to możliwe korzystaj z drogi dla rowerów, dokładnie rozejrzyj się zanim ruszysz.
3. Nie ufaj osobom obcym i nie przekazuj im żadnych informacji dotyczących adresu, domu, rodziców.
4. Nie przyjmuj jedzenia, napojów ani słodyczy od nieznanych osób.
5. Unikaj kontaktu z dzikimi zwierzętami, bezpańskimi psami, które choć miłe i spokojne mogą być niebezpieczne i dotkliwie Cię pogryźć czy zarazić wścieklizną. W razie kontaktu z psem zachowaj spokój, nie uciekaj, nie krzycz, nie
wykonuj szybkich ruchów. Jeżeli pies zaatakuje przyjmij postawę żółwia. Kucnij, zwińcie się w kłębek, chroniąc głowę
6. Zawsze, gdy usłyszysz dzwonek lub pukanie do drzwi sprawdź, kto to. Wyjrzyj przez okno lub spójrz przez wizjer w drzwiach. Nie wpuszczaj do mieszkania osób nieznajomych!!!
7. Przygotuj kartkę z najważniejszymi numerami telefonów, pod które możesz zadzwonić w razie potrzeby. Jeżeli nie masz w domu telefonu, a coś Ci zagraża – zaalarmuj sąsiadów.


Zachęcam do pobrania:

a) bezpłatnej aplikacji RATUNEK, szczególnie przydatnej podczas wypoczynku nad wodą i w górach – więcej informacji o aplikacji można znaleźć na stronie www.ratunek.eu,
b) bezpłatnej aplikacji PIERWSZA POMOC W SYTUACJI ZAGROŻEŃ, stanowiącej kompendium wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy a także wielu innych czynności ratowniczych – więcej informacji o aplikacji można znaleźć na stronie
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kinetise.appecad62ba35362c295d10c651422ad817&hl=pl.

 

 

Wszystkim uczniom życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku!

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Marek Gralik

 

Program wycieczki obejmował zwiedzanie:

1. Ojcowskiego Parku Narodowego: (krasowe formy skalne: Maczuga Herkulesa, Igła Deotymy, Dolina Prądnika, Grota Łokietka, Zamek w Pieskowej Skale i Ojcowie)

2. Krakowa: (Wzgórze Wawelskie, Smocza Jama, Katedra z Dzwonnicą i Grobami Królewskimi, Okno Papieskie, Trakt Królewski, Stare Miasto, Sukiennice, Kościół Mariacki, żydowska dzielnica Kazimierz, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach)

3. Częstochowy: (Klasztor Paulinów na Jasnej Górze, Kaplica Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, Wieczernik, Ołtarz polowy, Wały i umocnienia)  

 

Uczniami opiekowali się wychowawcy  p. Dorota Kucharska i p. Grażyna Rochnowska oraz p. Monika Łojewska.

 


 

 W dniu 05.06.2019 roku w naszej szkole odbyła się część praktyczna egzaminu na Kartę Rowerową, do której przystąpiło 50 uczniów z klas czwartych. Wcześniej uczniowie zdawali egzamin teoretyczny. Zadaniem uczniów było poprawne wykonanie podstawowych manewrów na przygotowanym na boisku szkolnym placu manewrowym.

Umiejętności uczniów poza nauczycielami ze szkoły p. G. Rochnowską i p. S. Chrutem oceniali funkcjonariusze Posterunku Policji w Izbicy Kuj. p. Jarosław Kuropatwiński i p. Marcin Szadkowski.

Dla wszystkich dzieci egzamin zakończył się sukcesem.

SZEROKIEJ DROGI


 

3 czerwca 2019 r. uczniowie klasy IVa,b,c i Vb udali się na wycieczkę do Torunia do Centrum Rozrywki Rodzinnej „Kinder Park”. Opiekę nad wychowankami pełniły: p. E. Pakulska, M. Nowakowska i p. Iwona Osińska. Organizatorem i pomysłodawcą wycieczki była p. A. Bet. Uczniowie mieli 2,5 godziny na szaleństwo i zabawę. Mogli sprawdzić swoją sprawność fizyczną, rywalizować między sobą i integrować się. Zmęczeni, ale szczęśliwi wrócili do szkoły.

 

 

 

 

 

 


 


 

22.05.2019 r. odbyły się zawody w czwórboju lekkoatletycznym.

Naszą szkołę reprezentowali:

Chłopcy  

Kacper Mielczarek

 

Maciej Wieszczyczyk

 

Filip Czupryński

 

Igor Woźniak

 

Kacper Bąkowski

 
Szymon Simiński  

 


 

 

MIESIĄC

ZADANIA DO REALIZACJI

WRZESIEŃ

1. 1 września - 79. rocznica wybuchu II wojny światowej:

 • udział delegacji S. U. we mszy św. w kościele parafialnym,
 • oddanie hołdu poległym w obronie ojczyzny poprzez złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar II wojny światowej.

2.Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3. Spotkanie SU:

 • omówienie problemu bezpieczeństwa uczniów w szkole, w drodze do szkoły i w drodze powrotnej do domu,
 • przypomnienie praw i obowiązków ucznia wynikających ze statutu szkoły,
 • opracowanie projektu planu pracy na rok szkolny 2018/2019.

4. Udział w kolejnej edycji akcji charytatywnej Fundacji Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych: „Szkoło, Pomóż i Ty!”

5.. Akcja „SPRZĄTANIE SWIATA”:

 • rozpropagowanie wśród uczniów zbiórki surowców wtórnych, tj. makulatury i plastikowych nakrętek (włączenie się w akcję „Rozkręcamy się” zorganizowaną przez Stowarzyszenie „Tęczowy Parasol” we Włocławku,.

PAŹDZIERNIK

6. Dzień Edukacji Narodowej:

 • zaproszenie nauczycieli emerytów na uroczysty apel (zaprojektowanie zaproszeń),
 • przygotowanie gazetki okolicznościowej (sekcja dekoracji).

7. Wyjście na cmentarz parafialny, zapalenie zniczy na grobach zmarłych pracowników szkoły.

LISTOPAD

8. Święto Niepodległości:

 • udział w szkolnych, środowiskowych i kościelnych obchodach Święta Niepodległości,
 • złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar II wojny światowej,
 • przygotowanie gazetki okolicznościowej (sekcja dekoracji).

9. Akcja „Góra Grosza”;

 • przeprowadzenie akcji informacyjnej,
 • koordynowanie przebiegu akcji poprzez stały kontakt z wychowawcami i przewodniczącymi klas,
 • sporządzenie protokołu podsumowującego akcję i udostępnienie go w gablocie SU.

10. Andrzejki:

 • przygotowanie oprawy muzycznej na zabawę szkolną.

GRUDZIEŃ

11. Święta Bożego Narodzenia:

 • zorganizowanie wśród uczniów zbiórki słodyczy dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym,
 • przygotowanie gazetki okolicznościowej (sekcja dekoracji).
 • zaproszenie nauczycieli emerytów na uroczysty apel (zaprojektowanie zaproszeń).

STYCZEŃ

12. Pomoc w przeprowadzeniu kwesty na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:

 • przygotowanie gazetki informacyjnej (sekcja dekoracji).

13. Sporządzenie listy najlepszych uczniów w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 i udostępnienie jej w gablocie S.U.

14. Zabawa noworoczna:

 • przygotowanie wystroju sali gimnastycznej na zabawę noworoczną.
 • przygotowanie oprawy muzycznej na zabawę noworoczną.

LUTY

15. Walentynki:

 • zorganizowanie „Poczty Walentynkowej”,
 • zgromadzenie i rozdanie kartek z walentynkowymi życzeniami,
 • przygotowanie gazetki okolicznościowej (sekcja dekoracji).

MARZEC

16. Dzień Kobiet:

 • wykonanie okolicznościowej gazetki (sekcja dekoracji).

17. Pierwszy dzień wiosny.

·         przygotowanie uroczystości szkolnej

KWIECIEŃ

18. Wielkanoc:

 • wykonanie okolicznościowej gazetki (sekcja dekoracji).

19. Dzień Ziemi:

 • wznowienie zbiórki makulatury, zużytych baterii, nakrętek.

MAJ

20. Wykonanie gazetki upamiętniającej święta majowe (sekcja dekoracji).

CZERWIEC

21. Dzień Dziecka i Dzień Matki:

 • przygotowanie gazetki okolicznościowej (sekcja dekoracji).

22.  Zakończenie roku szkolnego:

 • sporządzenie listy najlepszych uczniów w roku szkolnym 2018/2019 i udostępnienie jej w gablocie S.U.,
 • pomoc w przygotowaniu uroczystego apelu,
 • przygotowanie okolicznościowej gazetki (sekcja dekoracji).


 

 

 

Programowanie dla każdego!

 

to innowacyjna aplikacja do nauki programowania. 

 

Grupy wiekowe

ROOKIE

Rok urodzenia:
od 2010 do 2015

SKILLED

Rok urodzenia:
od 2007 do 2009

MASTER

Rok urodzenia:
od 2003 do 2006

EXPERT

Rok urodzenia:
od 1999 do 2002
(trzeba posiadać status ucznia)

 § 3 PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs będzie składał się z 2 etapów.
2. I etap konkursu (dalej "Eliminacje") rozpocznie się 13 maja 2019 roku o godzinie 8:00 i zakończy się 19 maja 2019 roku o godzinie 20:00.
3. Organizator w trakcie Eliminacji za pośrednictwem aplikacji PixBlocks udostępni uczestnikom 10 Zadań (osobno dla każdej z grup wiekowych).
4. Uczestnicy w trakcie Eliminacji muszą rozwiązać Zadania. Mogą to robić przez cały okres trwania Eliminacji.
5. Organizator dnia 21 maja 2019 roku o godzinie 14:00 udostępni wyniki Eliminacji na stronie pix.edu.pl.
6. Uczestnicy, którzy rozwiązali poprawnie minimum 60% Zadań, zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu (dalej “Finały”). Pix2019 - Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa w Programowaniu www.pix.edu.pl
7. Finały rozpoczną się 27 maja 2019 roku o godzinie 8:00 i zakończą się 28 maja 2019 o godzinie 20:00.
8. Organizator w trakcie Finałów za pośrednictwem aplikacji PixBlocks udostępni Uczestnikom 10 Zadań (osobno dla każdej z grup wiekowych).
9. Organizator dnia 30 maja 2019 roku o godzinie 14:00 udostępni wyniki Finałów na stronie pix.edu.pl i wyłoni najlepszych uczestników w każdej z kategorii wiekowych, którzy zajmą miejsca od 1-10. Uczestnik otrzymuje punkt za każde poprawnie rozwiązane Zadanie oraz dodatkowe punkty za czas, w którym rozwiąże wszystkie Zadania.
10. Nagrody są wręczane na uroczystym zakończeniu konkursu (dalej “Gala”) lub można je odebrać u Organizatora do końca roku szkolnego, w którym odbywa się Konkurs. Nagrody nie są przesyłane do laureatów pocztą lub przekazywane w innych sposób. Nagrodzeni zostaną 3 najlepsi uczestnicy spośród każdej z kategorii wiekowych.


 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubrańcu (badania, konsultacje,terapia, warsztaty, wzory druków)

Tel. 54 286-25-73

http://poradnialubraniec.szkolnastrona.pl/

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włocławku

Tel. 54 232 -59-18

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku

Tel. 54 231-22-38

Zespół Interdyscyplinarny Izbica Kujawska

Tel. 54 286 – 50-09

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Tel. 54 286 – 50-09

Policja Izbica Kujawska

Tel. 54 414- 58- 20

Sąd Rodzinny w Radziejowie

Tel. 54 285- 36- 21


 

PONIEDZIAŁEK :                  7.30   -  8.00

                                               9.00  -   11.00

                                               12.00 – 13.00

WTOREK :                              7.30 -    12.10

ŚRODA :                                 8.10  -   10.45

                                               11.30 – 12.00

                                               12.45 – 13.40

                                               14.40 – 15.00

CZWARTEK :                         8.10  -  10.00

                                               11.00  -  13.15

PIĄTEK :                                7.30  -  13.00


 

28 marca 2019 roku w Radziejowie odbył się V Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Poeci dzieciom".  
Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci utworów o tematyce wiosennej; uwrażliwianie na piękno języka literackiego; dostarczenie doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich;  rozwijanie zdolności recytatorskich; zachęcanie do prezentowania siebie;  integracja uczniów;  nawiązanie współpracy między placówkami.

 

 

 

 

 

 


 

17 kwietnia uczniowie klas czwartych byli z wychowawczyniami pp. M. Nowakowską, A. Bet, E. Pakulską na wycieczce w Łodzi. Zwiedziliśmy Manufakturę i bawiliśmy się w Centrum Nauki i Techniki gdzie poznaliśmy różne tajniki nauki oraz Planetarium 3D. Tam mogliśmy zajrzeć nie tylko w planety, ale zajrzeć do domu Karola Darwina i poznać jego teorię ewolucji. Było super i fajnie się bawiliśmy.

 

 

 


 

 7.04.2019 r, uroczyście obchodziliśmy rocznicę zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Przedstawiciele społeczności szkolnej wzięli udział w mszy świętej a następnie zgromadzeni przeszli pod pomnik pomordowanym w czasie II wojny światowej i wysłuchali okolicznościowych przemówień. Delegacje szkół, partii politycznych, zakładów pracy, jednostek samorządu terytorialnego złożyły wiązanki kwiatów.

 

 

 


 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej informuje, że od dnia 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) zajęcia dydaktyczne w szkole będą odbywać się w każdej klasie, zgodnie z tygodniowym planem zajęć (normalnie).

Autobusy szkolne będą kursowały zgodnie z harmonogramem dowożenia (normalnie).


 

Joomla templates by a4joomla