Phoca Gallery Menu Module

Phoca Gallery Image Module

102_6760.JPG102_6762.JPG102_6764.JPG102_6765.JPG102_6766.JPG102_6767.JPG102_6770.JPG102_6771.JPG102_6775.JPG

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 

1 września 2015 r.

(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 ? 31 grudnia 2015 r.

(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

3.

Ferie zimowe

 

18 ? 31 stycznia 2016 r.

województwa: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

24 ? 29 marca 2016 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

5.

Sprawdzian przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

a) w szkołach podstawowych

 

 

b) dodatkowy termin sprawdzianu

w szkołach wymienionych w lit. a

 

 

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

05 kwietnia 2016 r.

 

 

 czerwiec 2016 r.

(podstawa prawna:§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.

 w sprawie warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562,

z późn. zm.)

 

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

24 czerwca 2016 r.

(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

7.

Ferie letnie

 

25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm)

Dni wolne ustawowo od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:


? 01.11.2015; 11.11.2015; 06.01.2016; 01.05.2016;03.05.2016; 26.05.2016 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych z realizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych :


? 14.10.2015; 10.11.2015; 04,05.01.2016; 05.04.2016; 02.05.2016; 27.05.2016r.


1. Zespół ds. ewaluacji Statutu Szkoły

p. Małgorzata Parada ? przewodniczący

p. Ewa Wałęsa

p. Iwona Mańkowska

 

1. Szkolny zespół nauczycieli wychowania przedszkolnego

p. Maria Parecka ? przewodniczący

p. Barbara Nowakowska

p. Aneta Adamczewska

p. Małgorzata Dąbrowska

p. Barbara Degórska

 1. Kontynuacja działań na rzecz poprawy efektywności kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych ? realizacja  Programu Poprawy Efektów Kształcenia w Szkole we współpracy z KPCEN we Włocławku oraz II etap realizacji  Programu Wspomagania Szkół Powiatu Włocławskiego.
 2.  Ukierunkowanie pracy wychowawczej nauczycieli we współpracy z rodzicami na tworzenie dobrego klimatu i integrację zespołów klasowych oraz motywowanie uczniów do nauki.
 3. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 4. Aktualizacja prawa szkolnego.

 

Dni wolne ustawowo od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:


? 01.11.2014; 11.11.2014; 06.01.2015; 01.05.2015; 03.05.2015; 04.06.2015 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych z realizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych :


? 14.10.2014; 02,05.01.2015; 01.04.2015; 05.06.2015 r.


1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 1 września 2014 r.

 (podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 2.

 Zimowa przerwa świąteczna

22 ? 31 grudnia 2014 r.

(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3.

 Ferie zimowe

16 lutego ? 01 marca 2015 r.

 

województwa: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4.

 Wiosenna przerwa świąteczna

02  ?  07 kwietnia 2015 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 5.

Sprawdzian przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

a) w szkołach podstawowych

b) dodatkowy termin sprawdzianu

w szkołach wymienionych w lit. a

 

 

 

  01 kwietnia 2015 r.

? czerwca 2014 r.

 (podstawa prawna:§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.  w sprawie warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

6.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2015 r.

(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

7.

 Ferie letnie

 27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm)


 

 1. Wdrażanie działań na rzecz poprawy efektywności kształcenia
  na wszystkich etapach edukacyjnych.

   

 2. Ukierunkowanie pracy wychowawczej nauczycieli we współpracy z rodzicami na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, utrwalenie zasad dobrego wychowania uczniów i integracji zespołów klasowych.

   

 3. Realizacja podstawy programowej w kontekście zmian oświatowych.

   

 4. Aktualizacja prawa szkolnego.

Zespoły przedmiotowe:

 

 1. Szkolny zespół nauczycieli wychowania przedszkolnego

  p. Maria Parecka ? przewodniczący

  p. Barbara Nowakowska

  p. Aneta Maciejewska

  p. Małgorzata Dąbrowska

  p. Barbara Degórska

   

 2. Szkolny zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

  p. Marzena Grabowska ? przewodniczący

  p. Barbara Mazurek

  p. Iwona Mańkowska

  p. Magdalena Królewicz

  p. Elżbieta Koralewska

  p. Małgorzata Kostecka

  p. Ewa Pogorzelska

  p. Elżbieta Kujawska

  p. Agnieszka Ziólkowska

  p. Iwona Panowicz

  p. Magdalena Leśniewska

   

 3. Szkolny zespół nauczycieli języka polskiego

  p. Barbara Pałczyńska ? przewodniczący

  p. Anna Bet

  p. Małgorzata Parada

  p. Małgorzata Nowakowska

   

 4. Szkolny zespół nauczycieli matematyki/informatyki i przyrody

  p. Anna Lubińska

  p. Elżbieta Kałamajka

  p. Grażyna Rochnowska

  p. Sławomir Chrut

   

 5. Szkolny zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych

  p. Małgorzata Nowakowska ? przewodniczący

  p. Robert Kawka

  p. Zofia Lewandowska

      

 6. Szkolny zespół nauczycieli języków obcych nowożytnych

  p. Elżbieta Pakulska ? przewodniczący

  p. Ewa Wałęsa

  p. Magdalena Leśniewska

   

 7. Szkolny zespół ds. profilaktyki, wychowania i opieki

  p. Barbara Kubiak ? przewodniczący

  p. Elżbieta Wiśniewska

  p. Beata Łojewska

  p. Anna Bet

  p. Małgorzata Kostecka

  p. Marzena Grabowska

  p. Małgorzata Nowakowska

  p. Anna Lubińska

Zespoły zadaniowe:

 

 1. Zespół ds. ewaluacji Statutu Szkoły

  p. Małgorzata Parada ? przewodniczący

  p. Grażyna Rychnowska

  p. Iwona Mańkowska

   

 2. Zespół ds. ewaluacji Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania

  p. Elżbieta Koralewska ? przewodniczący

  p. Małgorzata Kostecka

  p. Anna Bet

   

 3. Zespół ds. opracowania tygodniowego planu zajęć edukacyjnych

  p. Elżbieta Kałamajka ? przewodniczący

  p. Elżbieta Koralewska

  p. Grażyna Rochnowska

   

 4. Zespół ds. opracowania harmonogramu dyżurów nauczycielskich

  p. Grażyna Rochnowska? przewodniczący

       p. Elżbieta Kałamajka

  p. Elżbieta Koralewska

   

 5. Zespół ds. opracowania harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych

      p. Małgorzata Nowakowska

      p. Magdalena Królewicz

      p. Barbara Kubiak

   

 6. Zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno?pedagogicznej w klasach I-VI

  p. Barbara Kubiak ? przewodniczący

  p. Anna Bet

  p. Marzena Grabowska

  oraz wszyscy nauczyciele realizujący zajęcia terapii logopedycznej, pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej, dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacji indywidualnej, nauczania indywidualnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego

   

 7. Zespół ds. organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w oddziałach przedszkolnych

  p. Barbara Kubiak ? przewodniczący

  p. Maria Parecka

  p. Barbara Nowakowska

  p. Aneta Maciejewska

  p. Maria Zając w/z p.Małgorzata Dąbrowska

  p. Barbara Degórska

   

 8. Zespół ds. analizy i interpretacji wyników sprawdzianów zewnętrznych

  Klasa III ? OBUT 2014

       p. Iwona Mańkowska ? przewodniczący

       p. Marzena Grabowska

       p. Magdalena Królewicz

  Klasa VI

       p. Małgorzata Parada ? przewodniczący

       p. Anna Lubińska

       p. Elżbieta Kałamajka

       p. Sławomir Chrut

   

 9.  Szkolny zespół egzaminacyjny

        p. Elżbieta Bąk ? przewodniczący

        p. Magdalena Królewicz ? zastępca przewodniczącego ds. klas III

        p. Barbara Kubiak ? zastępca przewodniczącego ds. klas VI

        p. Sławomir Chrut ? obsługa aplikacji internetowych

        nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

        nauczyciele klas IV -VI

 10. Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły

       p. Elżbieta Koralewska - przewodnicząca

       p. Barbara Pałczyńska

       p. Grażyna Rochnowska

   

 11. Zespół ds. bezpieczeństwa w szkole

       p. Roman Osiński ? przewodniczący

       p. Elzbieta Wiśniewska

       p. Barbara Kubiak

       p. Dorota Wojciechowska

       p. Katarzyna Sosin

       p. Bartłomiej Płachecki

   

 12.  Opracowanie Szkolnego Zestawu Podręczników i Programów Nauczania

        p. Beata Łojewska

        p. Dorota Wojciechowska

   

 13.  Reprezentacja do Pocztu Sztandarowego

        p. Roman Osiński

        p. Sławomir Chrut

        p. Robert Kawka

        p. Bartłomiej Płachecki

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

 

 

1.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 

 

2 września 2013 r.

 

(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 ? 31 grudnia 2013 r.

 

(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

3.

 

Ferie zimowe

 

 

03 ? 16 lutego 2014 r.

 

województwa: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

4.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

17  ?  22 kwietnia 2014 r.

 

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

5.

 

Sprawdzian przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

a) w szkołach podstawowych

 

 

b) dodatkowy termin sprawdzianu

w szkołach wymienionych w lit. a

 

 

 

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

01 kwietnia 2014 r.

 

 

03 czerwca 2014 r.

 

(podstawa prawna:§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.

 w sprawie warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562,

z późn. zm.)

 

6.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

27 czerwca 2014 r.

 

(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

7.

 

Ferie letnie

 

 

28 czerwca - 31 sierpnia 2014 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ? Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm)

 

 

Dni wolne ustawowo od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:


01.11.2013; 11.112013;06.01.2014; 01.05.2014;19.06.2014 r.

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych z realizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych :


14.10.2013; 02,03.01.2014; 01.04.2014; 02.05.2014; 20.06.2014 r.

 

Joomla templates by a4joomla